Lễ Khởi Công Xây Dựng Kho Thông Minh C&G

Thông tin sự kiện

  • Lễ Khởi Công Xây Dựng Kho Thông Minh C&G – Đồng Văn II
  • Vị trí: Miền Bắc  – Ekip thực hiện : MTD Event

Hình ảnh hoạt động